ESPA

Πολιτική Ποιότητας

You are here

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ)


Η επιχείρηση θεωρεί ότι η ασφάλεια του προϊόντος που παράγει από άποψη Βιολογικών, Χημικών, Φυσικών κινδύνων πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος κάθε εργαζόμενου. Αποτελεί βασικό στόχο ποιότητας των παραγόμενων, εμπορευόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν νοείται ποιότητα προϊόντος αν αυτό δεν είναι ασφαλές για τον καταναλωτή. H επίτευξη των προκαθορισμένων και μετρήσιμων στόχων περνά μέσα από την ικανοποίηση των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού.

 

Κάθε τμήμα έχει την αναλογούσα σε αυτό υπευθυνότητα σχετικά με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, των εμπορευόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς τα προϊόντα περικλείουν την ποιότητα που προέρχεται και από την ακρίβεια ενεργειών, προσώπων που δρουν κατά την παραγωγική διαδικασία, έλεγχο, τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση στον πελάτη. Τα εμπορευόμενα, παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, δεδηλωμένες και συνεπαγόμενες.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας κατά την κατανάλωση των παραγόμενων από την επιχείρηση προϊόντων, ακολουθείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία, οι βασικές αρχές της ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), οι αρχές της ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP), οι 7 αρχές του HACCP, οι τυχούσες απαιτήσεις των πελατών που μπορεί να ικανοποιεί η επιχείρηση και η συμμόρφωση σε ευαισθησίες τυχόν ευαίσθητων ομάδων χρηστών. Όπου θεωρείται αναγκαίο τα προϊόντα της επιχείρησης μπορεί και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης.

 

Το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των παραγόμενων, εμπορευόμενων προϊόντων, στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων διεργασιών και στους τρόπους επίτευξης των στόχων που θέτει η εταιρεία.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, BRC) τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ' έτος στο Συμβούλιο Ποιότητας – Σ.Ο.Α.Τ. της επιχείρησης. Η πολιτική ποιότητας επανεξετάζεται και αν απαιτείται αναθεωρείται από το Συμβούλιο Ποιότητας επιχείρηση σε όλες τις δραστηριότητές της, δεσμεύεται να καλύπτει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ελληνική και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Επιπλέον αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών παραλαβής και αποθήκευσης των α΄ υλών, των εργασιών διαμόρφωσης και επεξεργασίας αυτών, καθώς και των εργασιών φόρτωσης - μεταφοράς των τελικών προϊόντων. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη λήψη των απαιτούμενων μέσων πρόληψης.

 

Η επιχείρηση δεσμεύεται να παρέχει στα στελέχη της κάθε απαραίτητο μέσο για ενημέρωσή τους για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας σε όλο το προσωπικό, να υποστηρίξει με υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό (αν απαιτηθεί) τους στόχους ποιότητας και να παρέχει συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κάθε φορά απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των εμπορευόμενων και παραγόμενων προϊόντων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η “ ΣΟΥΛΗΣ A.B.Ε.E.”:

  • Δεν δέχεται πρώτες ύλες προσβεβλημένες από παθογόνους μικροοργανισμούς και τοξικές ή ξένες ουσίες, σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και μετά την επεξεργασία τους να είναι επικίνδυνες. Φροντίζει να προμηθεύεται πρώτες και βοηθητικές ύλες μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές με την παροχή των απαραίτητων εγγυήσεων ασφάλειας των τροφίμων.
  • Τα προϊόντα, σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την διακίνησή τους παρασκευάζονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και σε συνέπεια με την Ορθή Βιομηχανική & Υγιεινή Πρακτική.
  • Τα προϊόντα αποθηκεύονται και διατηρούνται σε τέτοιες συνθήκες, οι οποίες να διατηρούν άριστα όλα τα χαρακτηριστικά τους.
  • Τα προϊόντα μεταφέρονται και διανέμονται στα τελικά σημεία πώλησής τους με ιδιόκτητα φορτηγά, κάτω από άριστες συνθήκες.

 

Η δέσμευση της επιχείρησης για τα ανωτέρω εκφράζεται με την πρακτική της ότι κανένα μη ασφαλές προϊόν δεν δίδεται στην κατανάλωση και ότι ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ποιότητας και της Ομάδας Σ.Ο.Α.Τ.

Τέλος, η εταιρεία έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στη διάθεση ασφαλών προϊόντων,    στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του Σ.Δ.Π.                                           

        2018

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ


  

ΠΡΟΦΙΛ

Στην ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ πάμε ένα βήμα παραπέρα. Η ιδανική συσκευασία είναι αυτή που διατηρεί την άριστη κατάσταση του διατροφικού προϊόντος. Γι'αυτό οι ειδικοί μας αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτή την πρόκληση, αναπτύσσοντας όχι απλά τη βέλτιστη αλλά την ιδανική συσκευασία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Type your e-mail address and press "SUBSCRIBE"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλ.:  +30 23810 82400 - 5
  • Φαξ.: +30 23810 82406, 9
  • mail: soulis@soulis.gr